Ankerpunten

Voor wie in ons spoor wil verder gaan

IIn 1994 formuleerde de congregatie Zusters van Liefde JM een toekomstdroom voor de bestuurders,medewerkers en vrijwilligers in hun voorzieningen.
Vanuit hun oorsponkelijke spirituele bron “Deus caritas est – God is liefde”, die de basis was voor de brede activiteitenstroom die zij op gang brachten,
is haar zending ook vandaag nog steeds actueel:

“de eigen waarde helpen ontplooien
in stand houden of herstellen
van iedere persoon
die een beroep op ons doet
of met ons samenwerkt
en elke kracht bestrijden
die deze menselijke waardigheid
in het gedrang brengt”

De basiswaarden die dit handelen inspireren en richting geven, worden samengevat in “7 Ankerpunten ” :

Gastvrijheid – Solidariteit – Kwaliteit – Evenwaardigheid – Openheid – Soberheid – Innovatie

Gastvrijheid

We streven ernaar dat wie aanklopt antwoord krijgt,
dat drempels laag zijn, dat beschikbaarheid vanzelfsprekend is, dat afstanden klein zijn, dat hartelijkheid onze omgang kenmerkt, dat wie met ons wil samenwerken zich thuisvoelt. We geloven dat eenvoud uitnodigend is, dat respect voor elk individu voorop staat.

Solidariteit

Solidariteit is een engagement naar elke persoon, met extra aandacht voor wie in bijzondere moeilijkheden verkeert. We willen oog hebben voor verborgen noden,
voor actuele vragen en nieuwe vormen van dienstverlening.

Niet enkel het lenigen van een nood
behoort tot de opdracht, maar tevens het inwerken op de oorzaak ervan, ook als die structureel van aard is.

Zo zullen wij met anderen samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau om besluitvorming te beïnvloeden.

Solidariteit is tevens collegialiteit. Elke organisatie is een werk-gemeenschap, waarin positieve samenwerking een permanent aandachtspunt is.

Solidariteit is tevens collegialiteit tussen diverse organisaties. Verbondenheid versterkt en ondersteunt
het realiseren van hun maatschappelijke opdracht.

Kwaliteit

In het streven naar kwaliteit richten wij ons naar de fundamentele nood van zij die op ons beroep doen.

Kwaliteit is doelgericht. Alles is deel van een groter geheel en vindt zijn betekenis in een verder liggend doel.
Het doel moet helder zijn, de activiteit gericht. Het woord moet bij de daad gevoegd: voor ieder die een taak verricht
moet de zin ervan verduidelijkt zijn.

Kwaliteit is deskundigheid op professioneel, ethisch en menselijk vlak en wordt versterkt door permanente vorming.

Evenwaardigheid

Het is onze overtuiging dat elk leven waardevol is en
geëerbiedigd dient te worden.

Elke persoon is uniek en evenwaardig. Waardering en respect voor wat iemand is of doet moeten basishoudingen zijn.

In deze opvatting past een participatieve stijl die mensen betrekt.

Openheid

De dialoog willen we hanteren als instrument om een klimaat van betrokkenheid te creëren.

Niet elk probleem is oplosbaar, wel bespreekbaar.
Iedereen die, op welk niveau ook, aan de maatschappelijke opdracht meewerkt, heeft zin voor verantwoordelijkheid en streeft naar duidelijkheid en besluitvaardigheid.

Open communicatie vraagt ook authenticiteit, harmonie tussen woord en daad.

Soberheid

Soberheid is een cultuur van leven met aandacht voor het bescheiden aanwenden van de middelen en zorg voor het milieu en de aarde.

Onze organisaties kennen geen gerichtheid op winst, wel op het voeren van een gezond financieel beleid en het ethisch verantwoord aanwenden van de middelen. Dit maakt kwaliteitsvolle dienstverlening en goed medewerkersbeleid mogelijk.

Innovatie

Innovatie vraagt ruimte voor creativiteit, in een klimaat van vertrouwen, tolerantie en positieve gezindheid ten opzichte van elkaar.

Dynamiek komt voort uit gerichtheid op de toekomst, oriëntatie op verandering in de omgeving en kritische bevraging van alles wat we doen.

Niets is ooit af, verandering is permanent.