Ankerpunten

Voor wie in ons spoor wil verder gaan

In 1994 formuleerde de congregatie Zusters van Liefde JM een toekomstdroom voor de bestuurders, medewerkers en vrijwilligers in hun voorzieningen.
Haar zending is ook vandaag nog steeds actueel:

“de eigen waarde helpen ontplooien
in stand houden of herstellen
van iedere persoon
die een beroep op ons doet
of met ons samenwerkt
en elke kracht bestrijden
die deze menselijke waardigheid
in het gedrang brengt”

De basiswaarden die dit handelen inspireren en richting geven, worden samengevat in “7 Ankerpunten ” :

Gastvrijheid – Solidariteit – Kwaliteit – Evenwaardigheid – Openheid – Soberheid – Innovatie

Gastvrijheid 

We streven ernaar
dat wie aanklopt antwoord krijgt,
dat drempels laag zijn,
dat beschikbaarheid vanzelfsprekend is,
dat afstanden klein zijn,
dat hartelijkheid onze omgang kenmerkt,
dat wie met ons wil samenwerken
zich thuisvoelt.
We geloven dat eenvoud uitnodigend is,
dat respect voor elk individu voorop staat.

Solidariteit

Solidariteit is een engagement naar elke persoon,
met extra aandacht voor wie
in bijzondere moeilijkheden verkeert.
We willen oog hebben voor verborgen noden,
voor actuele vragen
en nieuwe vormen van dienstverlening.
Niet enkel het lenigen van een nood
behoort tot de opdracht,
maar tevens het inwerken op de oorzaak ervan,
ook als die structureel van aard is.
Zo zullen wij met anderen samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau
om besluitvorming te beïnvloeden.
Solidariteit is tevens collegialiteit tussen diverse organisaties. Verbondenheid versterkt en ondersteunt
het realiseren van hun maatschappelijke opdracht.

Kwaliteit

In het streven naar kwaliteit
richten wij ons naar de fundamentele nood
van zij die op ons beroep doen.
Kwaliteit is doelgericht.
Alles is deel van een groter geheel
en vindt zijn betekenis in een verder liggend doel.
Het doel moet helder zijn, de activiteit gericht.
Het woord moet bij de daad gevoegd:
voor ieder die een taak verricht
moet de zin ervan verduidelijkt zijn.
Kwaliteit is deskundigheid op professioneel,
ethisch en menselijk vlak en wordt versterkt
door permanente vorming.

Evenwaardigheid

Het is onze overtuiging
dat elk leven waardevol is en
geëerbiedigd dient te worden.
Elke persoon is uniek en evenwaardig.
Waardering en respect voor wat iemand is
of doet moeten basishoudingen zijn.
In deze opvatting past een participatieve stijl
die mensen betrekt.

Openheid 

De dialoog willen we hanteren als instrument
om een klimaat van betrokkenheid te creëren.
Niet elk probleem is oplosbaar,
wel bespreekbaar.
Iedereen die, op welk niveau ook,
aan de maatschappelijke opdracht meewerkt,
heeft zin voor verantwoordelijkheid en streeft
naar duidelijkheid en besluitvaardigheid.
Open communicatie vraagt ook authenticiteit,
harmonie tussen woord en daad.

Soberheid

Soberheid is een cultuur van leven
met aandacht voor het bescheiden aanwenden
van de middelen en zorg voor het milieu en de aarde.
Onze organisaties kennen geen gerichtheid op winst,
wel op het voeren van een gezond financieel beleid
en het ethisch verantwoord aanwenden van de middelen.
Dit maakt kwaliteitsvolle dienstverlening
en goed medewerkersbeleid mogelijk.

Innovatie

Innovatie vraagt ruimte voor creativiteit,
in een klimaat van vertrouwen, tolerantie
en positieve gezindheid ten opzichte van elkaar.
Dynamiek komt voort uit gerichtheid op de toekomst,
oriëntatie op verandering in de omgeving
en kritische bevraging van alles wat we doen.
Niets is ooit af, verandering is permanent.